῾Ο Κονδύλης φιλόσοφος τῆς ῾Ιστορίας

Ο Κονδύλης φιλόσοφος τς Ιστορίας

 

Του Κώστα Κάλχα [ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ι]

 


Ήδη δ καί δεκαπέντε περίπου χρόνια, Παναγιώτης Κονδύλης προέβλεψε μέ κρίβεια πέροχη τά τραγικά σημερινά μας διέξοδα. Οχι μέ τήν«σαράφικη» ματιά νός οκονομολόγου τς γορς το σπουδαστηρίου, λλά πό τό ψος τς στορικς ρας. «Σάν τοιμος πό καιρό», δίνει τή φιλοσοφική του λήθεια, πού κπλήσσει·

Ο Νέοι Χρόνοι πάλιωσαν

Ο αματηρές συγκρούσεις νάμεσα σέ μεγάλα θνη τς δυτικς καί τς κεντρικς Ερώπης γιναν στίς μέρες μας διανόητες, πειδή Ερώπη χασε τήν παγκόσμια κυριαρχία, οτως στε ο νδοευρωπαϊκοί νταγωνισμοί δέν χουν πλέον καθοριστική κοσμοϊστορική σημασία· γι᾿ ατό καί ντασή τους κατ᾿ νάγκη πεσε κατακόρυφα. Στήν μπεριαλιστική ποχή, νταγωνισμός τν ερωπαϊκν Δυνάμεων χι μόνον δέν μπόδισε τή συνολική ερωπαϊκή πέκταση, λλά καί τήν πέτεινε, γιατί καμία πό τίς Δυνάμεις ατές δέν θελε νά στερήσει σέ σχέση μέ τίς λλες. Στήν ποχή τς ερωπαϊκς παγκόσμιας κυριαρχίας, λοιπόν, πλανήτης συνομαδωνόταν γύρω πό τόν ξονα τν νδοευρωπαϊκν νταγωνισμν, ν τώρα τά ερωπαϊκά θνη φείλουν νά συνομαδωθον νά συνασπισθον ν ψει τν πλανητικν νταγωνισμν. Τούτη κοσμοϊστορική τομή συνιστ τήν προϋπόθεση τς ναδιάρθρωσης τς Ερώπης. (…)

Τό τι κοσμοϊστορική τομή πού ναφέραμε συνιστοσε κατάσταση νάγκης γίνεται πρόδηλο καί σέ μιάν λλη προοπτική. Τό τέλος τς παγκόσμιας κυριαρχίας τς Ερώπης συνέπεσε χρονικά με τό τέλος τν ερωπαϊκν Νέων Χρόνων, πως λλωστε καί ρχή τν Νέων Χρόνων σήμανε τήν ρχή τς παγκόσμιας κυριαρχίας τς Ερώπης. Τοτο σημαίνει· ο Νέοι Χρόνοι δέν σαν μονάχα (στήν προοπτική τς στορίας τν δεν) να ερωπαϊκό φαινόμενο μέ τήν εδοποιό ννοια το ρου, λλά καί (πό οκονομική καί πολιτική ποψη) να ερωκεντρικό φαινόμενο.(…)

 

Τό τέλος τν Ερωπαϊκν Ατοκρατοριν σέ ποιά Ερώπη δηγε;

 

Γιατί νάλογα μέ τό ν διαδικασία ( προσπάθεια) τς ερωπαϊκς νοποίησης γίνεται ντιληπτή ς πάντηση σέ μιάν κατάσταση νάγκης ς νίκη το Λόγου προκύπτουν δύο διαφορετικές δεοντολογίες καί στρατηγικές. Οποιος θεωρε τι δ πρυτάνευσε ερηνόφιλος Λόγος, εναι προετοίμαστος πέναντι σέ σχημες ξελίξεις ντός τς Ερώπης καί πί πλέον κτίθεται στόν κίνδυνο νά πεκτείνει ατή του τή θεώρηση σέ λόκληρο τό πλανητικό τοπίο, δηλαδή νά ποδώσει στήν Ερωπαϊκή Ενωση χαρακτήρα προτύπου καί νά προσδοκ τήν λύση τν παγκόσμιων προβλημάτων πό να παγκόσμιο κράτος, τό ποο θά στηριζόταν στή συναίνεση καί θά ποτελοσε μιάν Ερωπαϊκή Ενωση ἂὃ ἣὰὼὃ῏. Ωστόσο, δέν κατανοε κανείς γιατί κράτη, πως Κίνα, λ.χ., πού πιστεύουν τι διαθέτουν ατοτελες καί πρακτικά περιόριστες δυνατότητες κδίπλωσης τν δυνάμεών τους, νά υοθετοσαν τήν λογική μις δημογραφικά ξασθενημένης πείρου, ποία, πί μερικές δεκαετίες μετά τήν πώλεια τν ατοκρατοριν της, ζησε πό τήν σκιά τν ᾿Αμερικανν καί τν Ρώσων και ξαρτται κόμα πό τούς πρώτους. Καί πί πλέον· ποιός θά παίξει ς πρός τό παγκόσμιο κράτος τόν διο θετικό καί ρνητικό ρόλο πού παιξαν ᾿Αμερικανοί καί Ρσσοι ς πρός τήν Ερώπη; (…)

 

Η οκονομική κρίση ς κρίση νότητας, ς κρίση Γερμανικς προοτικς

 

Μιά μάδα τόμων θνν φείλει, ν θέλει νά παραμείνει νταγωνιστική, νά υοθετήσει μιάν ργανωτική μορφή, δηλαδή νά διευκρινίσει πς καί πό ποιόν λαμβάνονται ο ποφάσεις. Η λληλεγγύη (μέ τήν κοινωνιολογική, χι μέ την ψυχολογική ννοια) προκύπτει ταν τό πρόβλημα τς λήψεως ποφάσεων λύνεται δεσμευτικά, διάφορο πο δράζεται δεσμευτικότητα· λλις ετε δημιουργεται μεση σύγκρουση, ετε πικρατον ο κεντρόφυγες δυνάμεις, μέ βάση τήν ρχή « σώζων αυτόν σωθήτω». Ποιόν πό τούς δύο δρόμους θά πάρει Ερώπη δέν μπορε κόμα νά λεχθε μέ σχατη βεβαιότητα. Πρίν πό λίγον καιρό κόμη ταν δυνατό νά κατανέμεται εημερία, καί πό ατό πωφελήθηκαν λοι σέ πόλυτα μεγέθη, μολονότι μερικοί πωφελήθηκαν περισσότερο συγκριτικά μέ λλους. Ομως, ρα τς λήθειας θά σημάνει, ταν στήν μερήσια διάταξη δέν θά βρίσκεται πλέον κατανομή τς εημερίας, λλά κατανομή σημαντικν βαρν. Η νοχη συνείδηση, ποία, μμεσα τουλάχιστον, πετέλεσε σαμε σήμερα τό κίνητρο τς γερμανικς ταμειακς γενναιοδωρίας, θά μποροσε νά μετατραπε σέ προθυμία καί σέ πιθετικότητα, ν χαμηλή πόδοση λλων θά παιτοσε πό τή Γερμανία ξαιρετικές θυσίες ς ντιστάθμισμα σέ πανευρωπαϊκή κλίμακα. Ισαμε σήμερα δέν πάρχουν νδείξεις κ μέρους λλων ερωπαϊκν θνν τι εναι διατεθειμένα νά κάνουν θυσίες γιά χάρη τρίτων· καί φεση πρός λληλέγγυα συμπεριφορά ξασθενίζει σήμερα καί στό σωτερικό τν διαφόρων ερωπαϊκν θνν. (…)

᾿Εν πάση περιπτώσει, Ερωπαϊκή Ενωση χει φτάσει σήμερα σέ σημεο που μία κόμα διεύρυνση θά πρεπε νά θεωρηθε ς φυγή μπροστά στό πεγον καθκον τς μβάθυνσης καί ς νδειξη ργανικς δυναμίας. Στήν πολιτική, ποσότητα δέν μεταβάλλεται ναγκαστικά σέ ποιότητα, πολύ συχνά μάλιστα συμβαίνει τό ντίθετο· τό ποιοτικό στοιχεο διαλύεται μέσα στόν χυλό τς ποσότητας. (…)

Η Νομισματική Ενωση ποτελε, λ.χ., να γχείρημα, τό ποο λογικά καί in abstracto προωθε τήν νοποιητική διαδικασία. Αν μως φαρμογή της γεννήσει σφοδρούς γνες νακατανομς καί μείζονες στάθειες, τότε ,τι εχε σχεδιασθε ς δρόμος πρός τήν νοποίηση θά μεταβληθε σέ ατία διέξοδης διαπάλης.(…)

 

Η προβληματική παγκοσμιοποίηση

 

Ο θνικοί πολιτισμοί, ο ποοι μπορον καθ᾿ αυτούς κόμα καί νά νθίσουν μέσα σέ να πολυεθνικό κράτος, πονομεύονται σήμερα πό πλανητικές δυνάμεις, ναντίον τν ποίων τό θνικό κράτος ς τέτοιο δέν εναι σέ θέση νά κάμει πολλά πράγματα. Ο χθροί το θνικο κράτους συμμερίζονται λίγο-πολύ λες ατές τίς διαγνώσεις καί προγνώσεις —μόνο πού χαιρετίζουν τό ποτέλεσμα. Τόν παραμερισμό το παράγοντα «θνος», τόν θεωρον (καί στό σημεο ατό κοσμοπολιτική «ριστερά» συμμαχε, κατά τρόπον μόνον κατ᾿ πίφαση παράδοξο, μέ τίς πολυεθνικές ταιρεες) ς χαρμόσυνο βμα πρός τήν ξασθένιση κατάργηση το παραδοσιακο κράτους ν γένει, πρός τήν νάπτυξη μις μετα-εθνικς συνείδησης ατόνομων πολιτν ς νέας βάσης τς πολιτικς δραστηριότητας κ.λπ. κ.λπ. Τώρα, συνείδηση το «ριμου πολίτη» ντλε κατά κανόνα τήν πνευματική της τροφή μλλον πό τήν διωτική τηλεόραση παρά πό τίς κλεπτυσμένες προσφορές τν πολιτικν δεολόγων, καί τσι ξαφάνιση τν θνικιστικν φανατισμν δέν σοδυναμε πωσδήποτε μέ να νώτερο πολιτικό φρόνημα. (…)

Τό τέλος το θνικο κράτους καί τό τέλος το κυρίαρχου κράτους ν γένει θά παραμείνουν δύο πράγματα διαφορετικά πό στορική καί λογική ποψη κόμη καί στήν περίπτωση που Ερώπη θά πεκδυθε τίς πολιτικές μορφές το παρελθόντος, χωρίς νά μπορέσει νά δημιουργήσει καινούργιες. Ομως, κάθε βμα πρός τίς καινούργιες θά θέτει ρωτήματα, στά ποα θά μπορε νά παντήσει μονάχα νας νέος κυρίαρχος, δηλαδή να (τουλάχιστον γεννώμενο) κράτος. Τοτο τό κράτος θά πρέπει πρτα-πρτα νά ξεκαθαρίσει δεσμευτικά τό ζήτημα· «ποιός νήκει δικαιωματικά σέ μένα;», τό ποο μφανίζεται σέ ποικίλες παραλλαγές («ποιός χει τό δικαίωμα νά συναποφασίζει;» ποιός χει τό δικαίωμα νά εσέρχεται ς μετανάστης;»). Τό συγκεκριμένο ατό ζήτημα φείλει νά τό θέσει καί νά τό λύσει κάθε πολιτική ντότητα, νεξάρτητα πό τή διάρθρωση καί τό μέγεθός της, γιατί φορ τήν δια της τή συγκρότηση. Γι᾿ ατό καί πλαννται οκτρά σοι νομίζουν τι μαζί μέ τό θνικό κράτος, τοτον τόν δθεν γενεσιουργό λων τν δεινν, θά τελειώσει καί κάθε σύνορο, κάθε διαχωρισμός. Μπορε νά συμβε κριβς τό ντίθετο, πό συνθκες πού εκολα μπορομε νά μαντέψουμε· ερωπαϊκή νοποίηση συντελεται —πως εναι ελογο— σέ ποχή αξουσας παγκοσμιοποίησης, μως κριβς αξουσα παγκοσμιοποίηση δυναμώνει τήν πίεση πί τς Ερώπης.

Τό πολύ νδιαφέρον κείμενο το Π. Κονδύλη βρίσκεται στό βιβλίο του «᾿Από τόν 20ό στόν 21ο αώνα», τν κδόσεων Θεμέλιο, στό δεύτερο μέρος μις νάλυσης γιά τήν Ερώπη στό κατώφλι το 21ου αώνα (σελ. 101 καί μετά). Τό βιβλίο κυκλοφόρησε τό 1998, ν καί τό συναποτελον ρθρα γραμμένα πό τό ’94 ως τό ’98. ͺ

 

ΠΗΓΗ: Εφημ. «Χριστιανική», φ. 862 (1175), σελ. 3, 19-01-2012, ΚΑΙ Δευτέρα, 06 Φεβρουάριος 2012, http://www.xristianiki.gr/arkheio-ephemeridas/862/oi-semeioseis-tou-kalkha-kondules-philosophos-ts-istorias.html

 

 

Συνέχεια στις ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΙ

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.